Ympäristöpolitiikkamme

Ympäristöön vaikuttavan toiminnan järjestelmällinen parantaminen koostuu Dahlilla erityisesti näistä osa-alueista:

  • Logistiikan ja jakelun kehittäminen ja tehostaminen
  • Energiankulutuksen ja muun ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Jätteen vähentäminen, lajittelun ja kierrättämisen parantaminen
  • Tuotteiden ympäristövaikutusten huomioiminen
  • Hiilipäästöjen raportointi ja pienentäminen
  • Ympäristövahinkojen minimointi

Ympäristöjärjestelmän keskeiset periaatteet

Ympäristöstä huolehtiminen on meillä konsernimme Saint-Gobainin Yleisten käyttäytymis- ja toimintaperiaatteiden mukaista. Saint-Gobainin yritysten tulee edistää aktiivisesti ympäristönsuojelua. Sijaintipaikasta riippumatta yrityksessä tulee käyttää johtamistapoja, jotka mahdollistavat mitattavissa olevien ympäristönsuojelustandardien asettamisen sekä todellisen suorituskyvyn säännöllisen arvioinnin ja vertaamisen tavoitteisiin. Dahlin toimintaa verrataan Suomen ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksiin sekä Saint-Gobain -konsernin tavoitteisiin. Yritysten tulee pyrkiä nostamaan oma ympäristönsuojelullinen suorituskykynsä erityisen mallikelpoisten konsernin yritysten tasolle myös silloin, kun paikallisen lainsäädännön määräykset eivät edellytä näin korkeaa tasoa.   

Dahl Suomi Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan yhteistyössä yhteistyökumppaniensa kanssa noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristövaikutukset, niiden vähentäminen ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen ovat tärkeä osa koko yhtiön toimintaa; niin osto-, varasto-, myynti-, kuljetus- kuin konttoritoiminnoissa. Nämä asiat on määritelty Saint-Gobain Dahl Suomi Oy:n ympäristö- ja toimintaohjelmassa. Saint-Gobainin sisäiseen ESPR-auditointiohjelmaan (Environment, Safety, Risk Prevention), jota Dahl Suomi Oy toteuttaa, kuuluu jatkuva ympäristöasioiden vaikutusten ja kehityksen seuranta. Henkilöstöä koulutetaan ohjelman mukaisesti vuosittain, EHS-asioita (Environment, Safety, Health) raportoidaan kuukausittain ja jatkuvaan seurantaan liittyvää korjaavaa toimintaa tehdään niin prosessien, lajittelujärjestelmien, työtapojen ja vastaavien asioiden parantamiseksi.  

Yleiset toimintaperiaatteet

Meidän Dahlilaisten mielestä ympäristön suojeleminen on eräs yhteiskuntamme tärkeimpiä ja haasteellisempia tehtäviä. Tämä edellyttää jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä kaikkien LVI-tuotteen elinkaaressa mukana olevien osapuolten kesken. Dahl haluaa olla ympäristönsuojelussa aktiivisesti mukana ja haluaa omilla ratkaisuillaan – avoimessa ja kiinteässä yhteistyössä asiakkaiden, viranomaisten ja tavarantoimittajien kanssa – selkeästi ja jatkuvasti vähentää myymiensä tuotteiden tuotantoon, jakeluun, käyttöön ja jätehuoltoon liittyviä ympäristöhaittoja.

Otamme ympäristönäkökulman huomioon päätöksenteossa, henkilöstön koulutuksessa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa ja näin vastaamme haasteisiin, joita ympäristövaikutusten monimuotoisuus, asiakkaiden lisääntyvä kiinnostus ja yhteiskunnan muuttuvat vaatimukset asettavat.

Dahlin ympäristöpolitiikan perustana on Elinkeinoelämän peruskirja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi, kansainvälinen ISO 14001 -ympäristöstandardi sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Ympäristön hyväksi toimiminen tulee kuulumaan osana jokaisen Dahlilaisen työnkuvaan. Dahlin mielestä ympäristöasioiden vastuullisella hoitamisella yhtiö voi parantaa toimintansa laatua ja alentaa toimintansa kustannustasoa.  

Tavarantoimittajilta edellytetään ISO 14001 -standardin mukaista toimintaa, merkittäviltä toimittajilta ISO 14001 -sertifikaattia.

Ympäristöjärjestelmämme (ISO 14001:2015) kattaa Helsinki / Vantaan logistiikkakeskuksen ja pääkonttorin lisäksi kaikki tulosyksiköt ja palvelupisteemme Suomessa. Ympäristökäsikirja on osa Dahl Suomi Oy:n toimintajärjestelmää.